İcra Hukuku

- Tunç Hukuk Bürosu
İcra Hukuku

Büromuz şirketlere ve gerçek kişilere Türkiye’de sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada temel hedefimiz, müvekkilimizin alacağına en çabuk, en etkin ve en az masraflı şekilde kavuşmasıdır. Bu kapsamda müvekillerimize aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz:

•  İcra davaları
•  Senet Alacağı İcra Takibi,
•  Çek  Alacağı İcra Takibi.
•  Kira Alacaklarına İlişkin İcra Takibi.
•  Tüketicilerce Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Sonucu Hak Edilen  Banka Kredisi Dosya Masraflarının Tahsili İçin İcra Takibi.
•  Mahkemeden İhtiyati Haciz Kararı Alınması ve İhtiyati Haciz Kararının icrası.
•  İlamsız İcra Takibine İtiraz edilmesi, İtirazın Kaldırılması, İtirazın İptali Davası. 
•  Borçlunun mal varlığının incelenmesi
•  Tahliye İtirazın Kaldırılması, İstihkak, İhalenin Feshi, Kıymet Takdirine İtiraz, Haczedilmezlik İtirazı ve diğer İcra Davaları,
•  Borçtan Kurtulma -Menfi Tespit ve ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,
•  Taahhüdü İhlal diğer İcra Ceza Davaları,
•  İmzaya ve Borca İtiraz ;İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar, İstihkak Davası.     
•  İflas ve İflasın Ertelenmesi davaları,
•  Menfi Tespit ve İstirdat davası
•  Hacizli Menkul ve Gayrimenkul Satışları ile Rehnin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi.

Hemen Bizi Arayın Yardımcı Olalım
Hafta içi 08:00-17:30 Cumartesi 09:00-14:00